Temmuz 21 2022 0Comment

BASIN AÇIKLAMASI

KAMUOYUNA ZORUNLU AÇIKLAMA VE KARADENİZ DERNEKLERİ
KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI HIZIR MURTEZAOĞLU’NUN AÇIKLAMALARINA CEVAP

 

Değerli Hemşerilerimiz;
Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu’muzun (EKAF) kurucularından ilk “Geçici Yönetim Kurulu Başkanı” ve halen “Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu” (KADEKON) Genel Başkanı Hızır Murtezaoğlu’nun 22.06.2022 ve 30.06.2022 tarihlerinde birçok hemşerimize gönderdiği SMS mesajları ile başta EKAF yöneticileri ve Karadenizlilerin huzurunu bozan bu davranışlarına karşı iş bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

Sayın Hızır Murtezaoğlu’nun 22.06.2022 tarihli mesajı ile EKAF’ın kurucu genel başkanı olduğunu; EKAF’ın, inkâr yoluyla kurucu başkan Murtezaoğlu’nun bu misyonunu çalıp yalan beyanda bulunduğunu, bu nedenle yöneticileri kınadığını ve istifaya davet ettiğini birçok Karadenizli hemşerimize bildirmiştir.

Sayın Murtezaoğlu’nun bu mesajından sonra birçok Karadenizli hemşerilerimiz EKAF yöneticilerini arayarak, bu talihsiz açıklamaya mutlaka bir cevap verilmesi gerektiğini talep etmiş ise de; yapılan değerlendirmede yeni polemiklere neden olmamak ve federasyonumuzun kamuoyundaki saygın yerinin korunması için zaten kamuoyunda Sayın Murtezaoğlu’nun bu söylemlerinin bir karşılığının olmadığının tüm hemşerilerimiz tarafından bilindiğinden cevap verilmeyerek Sayın Murtezaoğlu’nun kendine has düşünce ve davranışlarıyla baş başa bırakılması uygun görülmüştür.

Federasyonumuzun bu değerlendirmesine karşılık Sayın Murtezaoğlu’nun, bunu da anlamayarak saldırılarını daha da ileri götürüp 30.06.2022 tarihli mesajı ile EKAF’ın manevi kişiliğinin yanında EKAF yöneticilerine de hakaret etmeye başlaması ve bu davranışlarını sürdüreceğini bildirmesi üzerine yeniden yapılan değerlendirmeyle bu cevabın kamuoyuna açıklanması uygun bulunmuştur.

Sayın Murtezaoğlu 30.06.2022 tarihli SMS mesajı ile bu defa “Cemiyet Önderliği, Federasyon Kuruculuğu bir vizyondur, liderliktir ve kalıcıdır, sıradan insanların, emanetçi ve başkalarına kulluk yapanların, ahlaki yetersizliği olanların, büro kirasını ödeyemeyecek olan zavallıların kuruculuk misyonunu çalarak ortadan kaldıracağını zannedenlerin kendisi gibi birkaç kifayetsiz dışında fazilet sahibi hiçbir Karadenizli Cemiyet Önderinden destek görmesi mümkün değildir” şeklindeki beyanlarıyla EKAF’ın manevi kişiliğine ve EKAF yöneticilerine hakaret etmiştir.

Sayın Murtezaoğlu, EKAF yöneticilerinin değerini siz ölçemezsiniz. Sizin kişiliğinizi Karadenizliler Camiası bildiği gibi bu mesajlarınız ile sizi bir kez daha tanımış ve anlamışlardır.

EKAF yöneticilerine yönelik “Ahlaki yetersizliği olanların” ifadesi ne demek? Sayın Murtezaoğlu, siz kimlere ahlaksız diyorsunuz? Bu iddialarınızı şiddetle reddediyoruz. Başta EKAF Genel Başkanı Sayın Emin GEMİCİ olmak üzere Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ahlaki değerlerine dil uzatamazsınız.

Kira borcunu ödemediği için EKAF yöneticilerini “Zavallı” olarak nitelemenizi de şiddetle reddediyoruz. Bilmelisiniz ki, EKAF merkezinin kira borcu yoktur ve olamaz da. EKAF kurucularından Merhum Sayın Mehmet NİYAZOĞLU’nun varisleri EKAF merkezinin kullanılmasını sadece adı olsun diye sembolik bir kira karşılığında EKAF’a kullandırmaktadırlar.

Sayın Murtezaoğlu bilmelidir ki; EKAF yöneticilerinin hiçbiri “sıradan insanlar” değildir. Her biri yetkin, başarılı, yürekleri Karadeniz sevdasıyla yanan, memleketlerinden uzakta Karadenizli hemşerileriyle birlikte olmaktan, onlardan destek almaktan ve destek olmaktan onur duyan Karadenizlilerdir. Onlar; EKAF’ı daha ileri götürmek için vardır. Zamanı geldiğinde yerlerini başka Karadenizlilere teslime hazırdırlar.

EKAF yöneticilerinin ve Karadenizlilerin kulu olmadığını, kulluk da etmediklerini Sayın Murtezaoğlu bilmiyorsa kendi eksikliğidir.

Sayın Murtezaoğlu, kendinizi “Önder ve Resmi Genel Başkan” görebilirsiniz. Ancak sizin EKAF’ın “Önder ve Resmi Genel Başkan” olduğunuza ilişkin anlayışınız Dernekler Yönetmeliği’nin 5. ve 6. maddelerine aykırı olduğu gibi EKAF Tüzüğü’nün 18. ve 19. Maddelerine de aykırıdır. Bu nedenle siz hiçbir zaman EKAF’ın Genel Başkanı olmadınız.

 

EKAF GENEL BAŞKANI NASIL OLUNUR?

Dernekler Yönetmeliği’nin Kuruluş Bildirimi’ni düzenleyen 5. Maddesi .’’ – Dernek kurucuları tarafından imzalanmış (Mülga ibare:RG-30/10/2011-28100) (…) kuruluş bildirimi ve aşağıda belirtilen ekleri, derneğin kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.’’ hükmündedir.

Demek ki; kurucular arasından birisi Dernekler İl Müdürlüğü’nden şifre almaya yetkili “GEÇİCİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI’’ olarak belirlenmektedir. Sayın Mürtezaoğlu’nun istediği gibi “GENEL BAŞKAN” değil.

Dernekler Yönetmeliği’nin 6.maddesi ise: Kuruluş bildirimi ve ekleri ile dernek tüzüğünde, Kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmadığı takdirde ya da Kanuna aykırılık veya noksanlığın yapılan tebligat üzerine otuz gün içinde giderilmiş olması halinde, mülki idare amirliği tarafından keyfiyet bir yazı ile dernek geçici yönetim kurulu başkanlığına derhal bildirilir’’ şeklindeki düzenlemeden de anlaşılacağı gibi Sayın Mürtezaoğlu’nun hiç bitmeyen EKAF’a Genel Başkanı olduğu iddiasının yasal dayanağı yoktur.

Ayrıca;
EKAF Tüzüğünün 18. ve 19. maddelerinde aşağıdaki gibi;

‘’Madde-18 YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ TOPLANTI USULLERİ VE KARAR ALMA
b- Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu üyeleri seçimi takip eden 7 gün içerisinde kendi aralarında toplanır görev bölümü yapılır.

Madde-19 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV DAĞILIMI
18.maddenin c bendi gereğince ilk yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu kendi arasında üç yıl görev yapmak üzere Genel Başkanı seçer.’’ yazmaktadır.

Görüldüğü gibi EKAF Tüzüğü’nün 19. maddesi uyarınca EKAF’ın Genel Başkan’ı, EKAF Genel Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasından ilk Yönetim Kurulu Toplantısında seçilir.

Sayın Mürtezaoğlu siz; EKAF’ın kuruluşunda kurucular tarafından belirlenen “Geçici Yönetim Kurulu Başkanı” idiniz GENEL BAŞKAN değil.

Sizin hiç bitmeyen EKAF GENEL BAŞKANI olma hevesinizi gerçekleştirebilmeniz için, EKAF Tüzüğü gereği önce EKAF üyesi bir dernekten “delege” seçilmeniz, sonra EKAF Genel Kurulunda Yönetim Kurulu adayı olup seçilmeniz ve daha sonra da Genel Kurulda seçilmiş Yönetim Kurulu ilk toplantısında Genel Kurulca seçilmiş Yönetim Kurulu tarafından Genel Başkan seçilmeniz gerekmektedir.

Sayın Mürtezaoğlu durmuyor;

Sayın Mürtezaoğu; 8 Temmuz 2022 tarihinde İzmir İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü’nün İzmir’deki derneklerin haberleşmesini sağlamak için kurduğu WhatsApp gurubuna da bayram kutlaması mesajında aynı mahiyette mesajlar yazarak “Genel Başkan unvanının çalındığını, misyonunuzu aynı şahıstan korumak taktirinizdir” gibi daha başka, Karadenizliye yakışmayan söylemlerini sürdürürken, aklınca EKAF’ı İzmir’deki diğer sivil toplum kuruluşlarına bildirmektedir. Oysa İzmir’deki sivil toplum kuruluşları kimin ne olduğunu, ne peşinde olduğunu çok iyi bilmektedir.

 

S O N U Ç
Sayın Mürtezaoğlu; sizin kabul ettiğiniz gibi ne EKAF Tüzüğü’nde, ne de Dernekler İl Müdürlüğü’nde sizin “Önder Resmi Genel Başkan” olduğunuza ilişkin bir kabul yoktur. Sizin, kendi kendinizi Genel Başkan saymanızın hiçbir karşılığı ve önemi yoktur. Siz, kendi kendinize her türlü misyonu yükleyebilirsiniz. Bu davranışınızın sadece sizde karşılığı olur, hiç kimseyi ilgilendirmez.

Mesajınızda: “bir onurlu Karadenizli bu alçaklığa izin vermez, çalan alçakları da unutmaz, affetmez” söyleminiz ancak size yakışan bir söylemdir. Siz Karadenizliler arasında ancak bu söylem ve davranışlarınız ile anılırsınız.

Değerli Karadenizliler;

Değerli Hemşerilerimiz;

EKAF sizlerin desteği ile vardır, sizlerin desteği ile Karadeniz Bölgesi’ni tanıtacak, Karadenizliler arasındaki yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamaya devam edecektir. EKAF’ı hiç kimse amacından döndüremeyecektir.

Saygı ve sağlık dileklerimizle…

 

EKAF Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan
Emin GEMİCİ

ekaf-admin